#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

آیا سهام بزرگ دولتی بهترین گزینه برای خرید هستند؟