حجم مبنا

حجم مبنا، حداقل میزان معاملات سهام در یک روز معاملاتی است، به طوری كه بتواند بر قیمت سهم در آن روز تاثیرگذار باشد. هدف از تعیین حجم مبنا ان است که تعداد اندک معامله نتواند قیمت کل سهم را تغییر دهد، این امر باعث می‌شود که امکان دستکاری قیمت و سوء استفاده کاهش یابد. در صورتی که حجم معاملات به اندازه حجم مبنا باشد، تغییرات قیمت پایانی به طور کامل پذیرفته شده و مبنای تعیین دامنه­ نوسان روز معاملاتی بعد قرار خواهد گرفت.

Related Posts

Powered by BetterDocs