اولین قیمت

قیمتی است که هر سهم در آغاز زمان معاملات، با آن معاملات خود را آغاز می‌کند. این قیمت از قیمت پایانی روز قبل، قیمت آخرین معامله و شرایط حاکم بر بازار تاثیر می‌گیرد. اولین قیمت معمولا توسط خریداران و فروشندگان بزرگ (بازیگران سهم یا سهامداران حقوقی) تعیین می‌شود و سپس بر اساس جریان بازار و روند معاملات دچار تغییر می‌شود تا در پایان زمان معاملات، قیمت آخرین و پایانی مشخص شوند.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs