ارزش دفتری سهم

ارزش دفتری سهام در حقیقت معیاری است که از تقسیم جمع مبالغ حقوق صاحبان سهام شرکت پس از کسر بدهی‌ها و سود سهام ممتاز (در صورت وجود) بر تعداد سهام شرکت حاصل می­‌گردد. این معیار در بدو تاسیس شرکت معمولا با ارزش اسمی آن برابر است و طی گذشت زمان و با افزایش سود انباشته (یا زیان انباشته) از ارزش اسمی فاصله می­‌گیرد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs