ارزش خالص دارایی (NAV)

ارزش خالص دارایی‌های یک صندوق یا NAV که معادل عبارت انگلیسی Net Set Value است، پس از کسر بدهی‌های صندوق محاسبه می‌شود. بدهی‌های صندوق شامل دو دسته بدهی به کارگزاری‌ها بابت خرید سهام و نیز بدهی به ارکان صندوق می‌شود. در حقیقت ارزش تمام دارایی‌های یک صندوق پس از کسر بدهی‌ها را بر تعداد واحدهای آن تقسیم می‌کنند تا مقدار NAV به دست آید. ارزش خالص دارایی‌های هر صندوق در انتهای هر روز معاملاتی و بر اساس قیمت پایانی دارایی‌های آن محاسبه و از طریق سایت رسمی صندوق اعلام می‌شود. قیمت صدور و ابطال واحدها نیز براساس مقدار NAV صندوث تعیین شده و با توجه به تغییرات آن، نوسان می‌کند.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs