حجم معاملات در بورس یک عامل کلیدی برای تحلیل بازار