بیمه کردن سرمایه در بورس با اوراق اختیار فروش تبعی