قیمت سر به سر

قیمت سر به سر قیمتی است که اگر شخص سهم خود را با آن قیمت به فروش برساند، سود و زیانی نخواهد کرد و در حقیقت بازده معامله او صفر خواهد بود. این قیمت بر اساس تعریف سود و زیان در بازار مالی مربوطه، نرح کارمزد و مالیات و قیمت خرید سهم یا اوراق بهادار تعیین می‌شود.

Related Posts

Powered by BetterDocs