قیمت روز سهم

قیمت روز هر سهم در حقیقت همان قیمتی است که در جریان معاملات در بورس توسط خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود که می‌تواند از قیمت ذاتی آن کمتر یا بیشتر باشد. فاصله قیمت روز با قیمت ذاتی سهم را عوامل تکنیکالی، بنیادی و جو حاکم بر بازار تعیین می‌کنند. در حقیقت قیمت روز سهم معادل قیمت پایانی سهم در نظر گرفته می‌شود که تعیین آن پس از پایان زمان معاملات بازار انجام می‌گیرد. از حاصل ضرب قیمت روز در میزان سهام معامله شده توسط معامله‌گران نیز ارزش روز سهم بدست می‌آید.

Related Posts

Powered by BetterDocs