شاخص هم‌وزن

شاخص کل هم‌وزن، زیرمجموعه‌ای از شاخص کل است که در محاسبه‌ی آن تمامی شرکت‌های بورسی دارای تاثیر یکسانی هستند (وزن برابر دارند). از مزایای این شاخص داشتن درک صحیح از کلیت بازار است، نه فقط معاملات سهام چندین شرکت‌ بزرگ که تاثیر بیشتری بر شاخص کل دارند. در حقیقت می‌توان تمام شاخص‌های بورسی را به صورت هم‌وزن محاسبه کرد، اما آن چه که بیشتر مرسوم است، محاسبه شاخص کل به صورت هم‌وزن می‌باشد تا یک نگرش کلی دقیق‌تر از تمام بازار بدست آید.

Related Posts

Powered by BetterDocs