بازار اول بورس

 بازاری است که در آن معاملات سهام شرکت‌های بورسی و در دو تابلوی اصلی و فرعی انجام می‌شود. پذیرش و تقسیم‌بندی شرکت‌ها در هر تابلو بنا بر شرایط خاص آن تابلو می‌باشد. برای مثال از جمله شرایط پذیرش در تابلوی اصلی دارا بودن حداقل سرمایه 200 میلیارد ریالی، شناوری حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده‌­ی شرکت و از جمله شرایط پذیرش در تابلوی فرعی دارا بودن حداقل سرمایه 100 میلیارد ریالی، حداقل شناوری سهام 15 درصد می‌باشد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs