بازار اولیه

بازار اولیه، بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار برای عموم مردم عرضه می‌شود. در این بازار شرکت‌ها به‌طور مستقیم سرمایه موردنیاز خود را از طریق فروش سهام تأمین می‌کنند. عرضه سهام توسط پذیره‌­نویسی اولیه (عرضه اولیه) از طریق بانک یا کارگزاری منتخب صورت می‌گیرد.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs