قیمت پایانی

در هر روز معاملاتی، تعداد زیادی خرید و فروش در قیمت‌های مختلفی انجام می‌گیرد. قیمت پایانی از میانگین وزنی معاملات انجام شده در قیمت‌های مختلف در یک روز معاملاتی بدست می‌­آید. در محاسبه قیمت پایانی، هر چه حجم معاملات در یک قیمت خاص بیشتر باشد، تاثیر آن قیمت روی قیمت پایانی سهم بیشتر خواهد بود. قیمت پایانی به همراه حجم مبنا،  قیمت بازگشایی سهم در روز معاملاتی بعد را مشخص می‌کنند.

Related Posts

Powered by BetterDocs