اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence، که به معنی تشخیص میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت در بازه‌های 12 و 26 دوره زمانی است و از آن در تعیین جهت، قدرت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی از خط مکدی (به طور پیش فرض خط آبی در اندیکاتور)، خط سیگنال (خط قرمز رنگ در آن) و یک نمودار میله‌ای (هیستوگرام) تشکیل شده‌است.

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک 26 دوره از 12 دوره و خط سیگنال از میانگین لگاریتمی 9 دوره از داده‌های خروجی خط مکدی به دست می‌آید. نمودار میله‌ای نیز از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به وجود می‌آیند. در اندیکاتور مکدی خط صفر نیز وجود دارد که روی آن اختلاف خط مکدی و سیگنال صفر است و نمودارهای میله‌ای بالا و پایین آن نمایش داده می‌شوند. هرگاه خط مکدی خط سیگنال را از پایین قطع کند و خطوط در ناحیه منفی (زیر خط صفر) باشند، سیگنال خرید و در صورتی که این تداخل در ناحیه‌ی مثبت و از بالا اتفاق افتد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs