الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

این الگو جزو الگوهای برگشتی محسوب می‌شود، بدین معنی که انتظار می‌رود بعد از تشکیل این الگو جهت کلی قیمت عوض شود. این الگو شامل دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف می‌باشد. در این الگو دو شانه و یک سر داریم که ارتفاع شانه‌ها تقریبا هم اندازه و ارتفاع سر از دو شانه بلندتر است. برای تایید تشکیل این الگو در حالت سقف حتما باید روند قبل صعودی باشد و در حالت سر و شانه کف، روند نزولی بر سهم حاکم باشد. میزان رشد یا افت بعد از تشکیل این الگو با توجه به فاصله‌ی قله‌ی سر تا خط گردن (neck line) (که فاصله‌ی بین قله سر تا انتهای دامنه شانه‌ها می‌باشد) تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید

Powered by BetterDocs