افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب

این نوع از افشای اطلاعات با اهمیت شامل برگزاری مناقصه یا مزایده توسط شرکت یا حضور در آن است. توثیق، آزادسازی، فک رهن سهام یا مسدود کردن دارایی‌های متعلق به سهامدار عمده، انتشار اوراق بدهی، دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت، افشای معاملات طبق قانون 129 قانون تجارت، تغییر حسابرس، ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی، فروش سهام خزانه یا اوراق تبعی و بالاخره تغییر در ترکیب محصولات و فرآیند تولید نیز دیگر اطلاعات با اهمیتی هستند که در گروه ب جای می‌گیرند. طبق قانون سازمان بورس، سهم پس از انتشار افشای ب، متوقف شده و سپس با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی می‌شود.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs