#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

شاخص صنعت و شاخص مالی

شرکت‌های بورسی از نظر حوزه‌ی فعالیت به دو دسته‌ی کلی صنایع و بخش مالی تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای شاخص جداگانه‌ای برای بیان بازدهی روزانه خود هستند. بنابراین شاخص صنعت، در حقیقت نشان‌دهنده‌ بازدهی شرکت‌های بورسی فعال در حوزه‌ی تولید و صنایع در هر لحظه و پایان یک روز معاملاتی است. به طور مشابه، شاخص شرکت‌های مالی و اعتباری نیز نمایانگر بازدهی شرکت‌های این گروه است. گفتنی است که برای محاسبه هر دو شاخص، از فرمول شاخص کل استفاده می‌شود.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.