#Glory To Ukraine! Glory to the heroes!

اوراق اجاره

اوراق اجاره اوراق بهاداری هستند که ناشر با انتشار آنها برای خود بدهی ایجاد می‌کند و افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند، در حقیقت در تامین مالی دارایی که شرکت قصد خرید آن را دارد مشارکت می‌کنند و به نسبت سرمایه‌ای‌ که در اختیار شرکت می‌گذارند مالک آن دارایی می‌شوند و شرکت نیز تعهد می‌کند که در سررسیدهای مشخص به سرمایه‌گذارانی که در تامین مالی شرکت داشته‌اند، سود پرداخت کند.

Powered by BetterDocs

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

ایمل شما نشان داده نخواهد شد.