واگرایی‌ها زمانی در سهم اتفاق می‌افتد که تضادی بین روند نمودار قیمت و اندیکاتورها رخ دهد، این تضاد نشان‌دهنده چرخش سهم در آن مقطع زمانی است. واگرایی در حقیقت ضعف یک روند را نشان داده و زمانی نمایان می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای RSI، STO و MACD بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی هستند.

Powered by BetterDocs