شرکت یا واحدی كه نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام و ارزش این اوراق را برای سهامدارانش تضمین می­‌کند، ناشر گفته می‌­شود.

Powered by BetterDocs