مجمع عمومی عادی (سالیانه)

هر شرکت سهامی موظف است به منظور تبیین تصمیمات و اقدامات سالانه خود، انتخاب هئیت مدیره، تصویب صورت‌­های مالی و تقسیم سود نقدی در سال یکبار از سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد، که به آن مجمع عمومی سالیانه می‌گویند. مجمع عمومی سالیانه فقط یکبار در سال تشکیل می‌شود و اگر نیاز به اخذ تصمیم سهامداران در رابطه با موضوعی خاص باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد.

Powered by BetterDocs