مجمع عمومی شرکتها

در شرکت‌­های سهامی به منظور تصمیم ­گیری در خصوص فعالیت‌­های آتی شرکت، همچنین تصویب و ارائه صورت‌­های مالی، تعیین ترکیب هیئت مدیره شرکت و هرگونه تغییر در آن، افزایش سرمایه شرکت و توزیع سود، یک گردهمایی بین سهامداران حقیقی و حقوقی و مدیران شرکت ترتیب داده می ­شود که به آن مجمع عمومی می‌گویند. مجامع شرکت‌ها به دو صورت مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده برگزار می ­شوند.

Powered by BetterDocs