لغو پذیرش

هر شرکت بورسی ممکن است به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان، لغو پذیرش شود. در این شرایط، شرکت برای ادامه فعالیت‌های خود در بازار سرمایه، از بازار بورس یا بازار اول و دوم فرابورس، به بازار پایه منتقل ‌می‌شود. از جمله دلایل لغو پذیرش می‌توان به زیان‌ده بودن شرکت طی دو دوره‌ی مالی متوالی، انحلال یا ورشکستی و یا عدم انجام تعهدات شرکت در خصوص رعایت مفاد مواد 35 و 36 دستورالعمل سازمان، پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام لغو پذیرش توسط سازمان بورس یا هیات پذیرش، اشاره کرد.

Powered by BetterDocs