فیبوناچی (Fibonacci)

فیبوناچی یک دنباله ریاضی است که در آن داده‌ی بعدی از مجموع دو داده قبلی، بدست می‌آید. تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی و برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بعدی در یک روند، از این ابزار استفاده می‌کنند. سطوح در فیبوناچی با درصد نشان داده می‌شوند و مهم‌ترین آنها  سطوح 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد می‌باشند که به صورت خطوط افقی توسط نرم‌افزارهای گرافیکی رسم ‌می‌شوند و سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را مشخص می‌کنند. فیبوناچی برای تحلیل‌های مختلف، انواع گوناگون شامل فیبوناچی اصلاحی (Retracement)، انبساطی (Expansion) و خارجی (Extension) دارد.

Powered by BetterDocs