فروش استقراضی

فروش استقراضی یا short selling سازوکاری است که طی آن می‌تواند از افت قیمت‌ها در بازار نزولی نیز سود کسب کرد. بدین صورت که فروشنده استقراضی پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهمی در آینده کاهش می‌یابد؛ بنابراین سهم را از مالک آن قرض گرفته و به فروش می‌رساند و سپس بعد از افت قیمت، سهم فروخته شده را بار دیگر با قیمت پایین‌تر میخرد و به مالک آن باز می‌گرداند و از این اختلاف قیمت همانند روش عادی خرید و فروش سهام سود کسب می‌کند.

Powered by BetterDocs