عرضه اولیه

عرضه اولیه به معنای فروش یا عرضه بخشی از سهام شرکت‌هایی است که برای اولین بار در بورس پذیرش شده‌اند. این عرضه توسط کارگزار عامل و پس از انتشار آگهی آن از سوی سازمان بورس انجام می‌گیرد که در آن دامنه قیمتی، روز و ساعت عرضه مشخص شده است. سیستم عرضه اولیه سهام به صورت بوک بیلدینگ است و به هر کد بورسی، تا سقف معینی از این سهام تعلق می‌گیرد.

Powered by BetterDocs