عرضه‌ی سهام

در اکثر مواقع سرمایه‌گذارانی وجود دارند که فروش سهم خود اقدام می‌کنند، مجموع تمام سفارش‌های فروشی که در یک سهم و یا کل بازار ثبت شده است را عرضه می‌نامند. معمولا با ادامه دار شدن روند صعودی و افزایش سود، تمایل به عرضه افزایش پیدا کرده و افراد برای فروش دارایی خود ترغیب می‌شوند. عرضه می‌تواند کاذب و برای شکست قیمت یا ایجاد ترس در خریداران انجام شود تا از افزایش هیجانی قیمت جلوگیری شود. این نوع عرضه معمولا توسط سهامداران عمده و برای کنترل قیمت سهام صورت می‌گیرد.

Powered by BetterDocs