شاخص صنعت و شاخص مالی

شرکت‌های بورسی از نظر حوزه‌ی فعالیت به دو دسته‌ی کلی صنایع و بخش مالی تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای شاخص جداگانه‌ای برای بیان بازدهی روزانه خود هستند. بنابراین شاخص صنعت، در حقیقت نشان‌دهنده‌ بازدهی شرکت‌های بورسی فعال در حوزه‌ی تولید و صنایع در هر لحظه و پایان یک روز معاملاتی است. به طور مشابه، شاخص شرکت‌های مالی و اعتباری نیز نمایانگر بازدهی شرکت‌های این گروه است. گفتنی است که برای محاسبه هر دو شاخص، از فرمول شاخص کل استفاده می‌شود.

Powered by BetterDocs