سیو سود به معنی فروش سهم به اندازه‌ی سود کسب شده از زمان خرید تا زمان حال است، بدین ترتیب که سود کسب شده برداشت شده و اصل سرمایه در سهم باقی می‌ماند. سیو سود کردن روش منطقی برای افزایش سرمایه با کمترین ریسک است و خطر از دست رفتن کل سود را به حداقل می‌رساند. در این استراتژی اگر معامله‌گری برای رسیدن به تارگت مشخصی سهمی را خریداری می‌کند، اما در عین حال احتمال افزایش عرضه و افت قیمت را در نقاطی از مسیر را نیز می‌دهد، می‌بایست به اندازه‌ی سود کسب شده تا قیمت فعلی از سهام خود بفروشد.

Powered by BetterDocs