سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم یا Earning Per Share) EPS)، عبارت است از تقسیم سود خالص (سود محاسبه شده بعد از کسر مالیات) بر تعداد سهام عادی هر شرکت. مقدار EPS در یک دوره­ زمانی مشخص می‌تواند معیاری از سودآوری شرکت باشد. در صورتی که شرکت دارای سهام ممتاز نیز باشد، مقدار سود هر سهم، پس از کسر مالیات و هم‌چنین کسر سود سهام متعلق به سهامداران ممتاز، محاسبه و منتشر می‌­شود.

Powered by BetterDocs