سود مرکب

به سود حاصل از اصل سرمایه به اضافه‌ی سود بدست آمده از سود روزهای معاملاتی قبلی، سود مرکب گفته می‌شود. به طور کلی هر چه تعداد روزهای گذشته از آغاز سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، میزان سود مرکب بیشتر خواهد بود. براساس این قاعده، سرمایه‌گذاری در بورس برای بلندمدت (حداقل یکسال) سودآوری بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و نوسان‌گیری دارد.

Powered by BetterDocs