سود تقسیمی (DPS)

یکی از مصوبات احتمالی مجمع عمومی سالیانه شرکت‌ها، توزیع سود تقسیمی است. سود تقسیمی بیانگر سودی است که شرکت بابت هر سهم و به صورت نقدی بین سهامداران خود تقسیم می­‌کند و میزان آن از تقسیم کل سود پرداختی به سهامداران بر تعداد سهام عادی شرکت بدست می‌آید. این که شرکت چه مقدار از DPS را به صورت نقدی میان سهامداران توزیع کند، معمولا وابسته به سیاست‌های شرکت است. بعضی از شرکت‌ها تمایل به توزیع سود میان سهامداران دارند، در حالی که شرکت‌های دیگری هستند که ترجیح می‌دهند که سود را در پروژه‌های عمرانی و تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

Powered by BetterDocs