سود انباشته

شرکت قسمتی از سود حاصل شده را بین سهامداران تقسیم نکرده و آن را برای رشد فعالیت­‌های شرکت یا هزینه در مواقع اضطراری ذخیره می‌کند، که به آن سود انباشته می‌گویند. شرکت در صورت لزوم از منابع حاصل از این محل می‌­تواند به افزایش سرمایه شرکت اقدام کند تا فعالیت‌های شرکت را تسهیل و روند سودآوری را تسریع کند. 

Powered by BetterDocs