با تقسیم سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی، هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. سهم، واحدی است که بیانگر میزان مالکیت افراد از سرمایه یک شرکت یا نهاد اقتصادی است که توسط شرکت به سرمایه‌گذاران عرضه می­‌گردد. هر فرد پس از خريد تعدادی سهم، متناسب با تعداد خریداری شده، مالك بخشی از دارايي‌های شركت مي­‌شود. داشتن بخشی از کل سهم شرکت، باعث ایجاد حقوقی برای دارنده سهام می‌شود که حق رای در مجامع، دریافت سود و … تعدادی از آن‌ها هستند.

Powered by BetterDocs