در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که یک سهم در کف قیمتی خود توسط بازیگران سهم و با هدف جمع‌آوری سهم بیشتر برای مدتی طولانی نگه داشته می‌شود. در این حالت افراد عجول و کسانی که رویکرد کوتاه‌مدت دارند از افزایش قیمت نا امید و متقاعد به فروش آن می‌شوند. در این شرایط، سهم دیگر فروشنده‌ی خاصی نخواهد داشت و تا رشد قابل‌توجه قیمت کسی اقدام به فروش نخواهد کرد. در این حالت می‌گویند که سهم خالی از فروشنده و یا به اصطلاح خشک شده است.

Powered by BetterDocs