سهم بازار

سهم بازار پارامتری است که برای مقایسه وضعیت شرکت‌های مختلفی که در یک گروه یا صنعت حاضر هستند، استفاده می‌شود. منظور از سهم بازار (Market Share) یک شرکت، درصد فروش محصولات آن شرکت نسبت به دیگر تولیدکنندگان آن محصول در بازار است. بدین معنی که چقدر از نیاز بازار برای یک محصول، توسط آن شرکت تامین می‌شود.

Powered by BetterDocs