با تقسیم سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی، هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. به مجموع تعداد سهم یک شرکت که دارای ارزش برابر است، سهام آن شرکت گفته می‌­شود. سهام، دارای ارزش اسمی بوده و تعداد آن برای هر شرکت، بسته به میزان سرمایه آن شرکت متغیر است.

Powered by BetterDocs