سهام ممتاز

سهام ممتاز (Preferred stock / Preferred share) به سهامی گفته می‌شود که در مقایسه با سهام عادی از امتیازات ویژه‌ای، مانند اولویت در دریافت سود سهام نسبت به سهامداران عادی، برخوردار است. بر اساس ماده ۴۲ قانون شرکت‌های سهامی، هر شرکت می‌تواند به موجب اساسنامه خود و طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، سهام ممتاز را به بخشی از سهامداران اختصاص دهد. امتیازات این‌گونه سهام و نحوه استفاده از آن‌ها باید به طور مشخص تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید با موافقت صاحبان نصف به علاوه یک این گونه سهام، به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.

Powered by BetterDocs