سهام عادی

سهام عادی (common stock) سندی است که بیانگر میزان معینی از سود و مزایای یک شرکت سهامی برای سهامداران آن می‌باشد. دارندگان این سهام از حقوق مختلفی مانند دریافت سود در صورت توزیع توسط شرکت، داشتن حق رای در مجامع مختلف شرکت و دارا بودن حق تقدم برای مالکیت سهام جدید شرکت از طریق افزایش سرمایه، برخوردار هستند.

Powered by BetterDocs