سهام‌دار

هر فرد، شرکت و یا موسسه‌­ای که حداقل یک سهم از سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، سهامدار آن شرکت محسوب می‌شود. سهامداران در سود و زیان شرکت سهیم هستند، بدین معنی که در صورت عملکرد خوب شرکت کسب سود و در صورت عملکرد ضعیف شرکت، دچار زیان خواهند شد. سهامداران حق دادن رای به منظور تعیین هئیت‌مدیره و مدیر عامل و بسیاری دیگر از تصمیم‌گیری‌های شرکت را دارند، اما به صورت شخصی مسئول بدهی‌­ها و ضرر و زیان شرکت نیستند.

Powered by BetterDocs