سهامدار درصدی

سهامدار درصدی سرمایه‌گذاری است که میزان سهم قابل توجه‌ی از سهام یک شرکت را نسبت به سایر سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی یا حقوقی خریداری کرده است؛ این نوع از سرمایه‌گذاران به دلیل رانت یا اطلاعات نهانی از یک شرکت و اتفاقات مثبتی که در آینده قرار است برای آن روی دهد، تمام سرمایه‌ی خود را بر روی سهام آن شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و معمولا قصدشان سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ اطلاعات سهامی سهامدار درصدی در قسمت سهامداران سایت فناوری بورس تهران قابل مشاهده است.

Powered by BetterDocs