به هر آن چه که افراد تحت مالکیت خود دارند و قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد از طریق معامله را دارد، سرمایه گفته می‌شود. از نظر حسابداری این مبلغ از کم کردن بدهی‌های شرکت یا شخص از جمع دارایی‌های او به دست می‌آید. به عبارت دیگر، پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک مجموعه حقیقی یا حقوقی، آن چه که از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان سرمایه آن مجموعه است.

Powered by BetterDocs