سال پایه

سالی است که نوسانات قیمت در آن کمتر از سال‌های دیگر است و به عنوان مبدا و مبنای محاسبات انتخاب می­‌شود. مهم‌ترین کاربرد سال پایه برای محاسبه شاخص کل بورس است. به منظور محاسبه روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سال 1369 به عنوان سال پایه انتخاب شده است و درصد رشد یا افت شاخص نسبت به آن سنجیده می‌شود.

Powered by BetterDocs