رتبه اعتباری

رتبه‌بندی اعتباری ارائه‌ی نظر رسمی و تخصصی درباره‌ی میزان ریسک بازپرداخت اصل و سود یک اوراق بدهی است که تعیین‌کننده‌ی صلاحیت نهاد ناشر آن می‌باشد. این رتبه‌بندی بر اساس تحلیل و بررسی‌های بدست آمده از ناشر، صنعت، وضعیت کلی بازار و ماهیت اوراق بهادار تعیین می‌شود و در واقع سنجشی است که در خصوص وضعیت یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های هم‌گروه خود انجام می‌شود.

Powered by BetterDocs