تراز نامه

ترازنامه گزارشی است از دارایی‌ها و تعهدات مالی (بدهی‌ها) شرکت که برای یک دوره‌ی زمانی خاص که معمولا یک ساله است، ارائه می‌شود. بخشی از این گزارش نیز به حقوق صاحبان سهام تعلق دارد که مقدار آن از تفاوت کل دارایی‌ها و بدهی‌ها بدست می‌آید. ترازنامه در حقیقت صورت وضعیتی خلاصه از شرایط مالی شرکت است و به همین دلیل گاها از آن به عنوان صورت مالی نیز یاد می‌شود. اطلاعات ارائه شده در ترازنامه شرکت‌ها، یک ابزار کاربردی و مهم در تحلیل بنیادی، تعیین سود و زیان شرکت و پیش‌بینی روند قیمت سهم در آینده به شمار می‌آید.

Powered by BetterDocs