بالاترین قیمت

حداکثر قیمتی است که یک سهم در یک روز معاملاتی و با توجه به عرضه و تقاضا و البته دامنه نوسان مجار، می‌تواند تا آن میزان رشد کند. دست‌یابی به بالاترین قیمت با افزایش تقاضا و تخیله فروشندگان همراه است. بالاترین قیمت در روزهایی که خریداران به طور هیجانی دست به خرید می‌زنند، می‌تواند تا حداکثر سقف قیمت روزانه افزایش یابد.

Powered by BetterDocs