بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار)

بازاری است که در آن اوراق بهاداری مانند سهام شرکت‌ها، به منظور جذب سرمایه‌های عمومی و جهت‌دهی آن‌ها به سمت تولید و رشد اقتصادی کشور، مبادله می‌شوند. در این بازار شرکت‌های سهامی، سهام خود را مستقیما به مردم عرضه می‌کنند و از این طریق منابع مالی موردنیاز برای فعالیت های خود را تامین می‌کنند. در واقع بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز عمومی و نیز واحدهای اقتصادی دارای درآمد مازاد مانند شرکت‌ها را به واحدهایی که به آن نیاز دارند، انتقال می‌دهد. هم‌چنین سازوکارهای تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.

Powered by BetterDocs