بازار دوم بورس

برای پذیرش در بازار اول بور شرایطی وجود دارد که عبارتند از: شرکت سهامی عام باشد و سرمایه ثبت شده‌­ی آن از 30 میلیارد ریال کمتر نباشد. حداقل 10 درصد شناوری سهام و تعداد سهامداران شرکت 250 نفر یا بیشتر باشند.

در صورتی که شرکتی توانایی احراز این شرایط را نداشته باشد، طبیعی است که نمی‌تواند در بازار اول پذیرش شود. این شرکت‌ها به بازار دوم و در صورت عدم احراز شرایط آن بازار، به تابلوی فرعی و یا بازارهای فرابورس منتقل می‌شوند.

Powered by BetterDocs