بازارگردانی

بازارگردانی، فعالیتی در بازار سرمایه است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، جلوگیری از تشکیل صف‌های سنگین خرید و فروش، کاهش دامنه نوسانات قیمت سهام و تامین نقدشوندگی سهم، توسط افراد حقیقی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این قبیل شرکت‌ها مسئولیت پذیرش تعداد مشخصی سهام یا اوراق بهادار را به منظور تسهیل معاملات آن بر عهده می‌گیرند، مسئولیتی که با نظارت و تایید سازمان بورس اهدا می‌شود. 

Powered by BetterDocs