اوراق مشارکت (اوراق قرضه)

اوراق مشارکت (Participation Papers)، اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت مالک آن اوراق در یک طرح است. در واقع شخص، سرمایه خود را به یک شرکت، کارخانه و نظایر آن‌ها می‌سپارد تا آن‌ها طرح توسعه خود را اجرا و از محل منافع کسب شده آن، سود سرمایه‌گذار را پرداخت کنند. سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است که این موضوع یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت محسوب می‌شود. سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده (مثلا یک ماهه یا سه ماهه) و از طریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت به خریدار تحویل داده‎‌شده، به وی پرداخت می‌شود.

Powered by BetterDocs